008 Menadžment - Prof. dr. Aziz Šunje
(008)

 Pristup kursu je dozvoljen gostima
 Ovaj kurs zahtijeva pristupnu lozinku za upis

Menadžment predstavlja (1) sve poslovne aktivnosti (menadžerske funkcije)(2) koje obavljaju menadžeri, (3)  u okviru odgovarajućeg poslovno-organizacionog oblika (organizacije), (4) angažirajući potrebne resurse (resursi), (5) uz težnju da se osigura odgovarajući balans između efektivnosti i efikasnosti u kratkom i dugom roku. Kroz ovu definiciju koja ima 5 bitnih elemenata će se dalje obrazlagati kompletan predmet izučavanja ove znanstvene discipline tako što će se svaki elemenat elaborirati na dosta aplikativan i slikovit način. 

Pristup kursu je dozvoljen gostima  Ovaj kurs zahtijeva pristupnu lozinku za upis