005 Ekonomika preduzeća - Dr Kasim Tatić
(005 KT)

Napišite koncizan i interesantan pasus koji govori o čemu je rijec u ovom kursu