001 Uvod u ekonomiju - dr. Čaušević Fikret
(001 ČF)

Osnovni ciljevi nastave na predmetu Uvod u ekonomiju jesu sticanje znanja studenata prve godine Ekonomskog fakulteta iz sljedećih oblasti: -         razumijevanje mikroekonomskih principa koji su studentima potrebni za lakše praćenje i brže usvajanje znanja na predmetima koji slijede u drugom semestru i koji detaljno obrađuju mikroekonomsko ponašanje i aktere;

 -         osnovna znanja na kojima počiva makroekonomska politika, odnosno  razumijevanje međuzavisnosti monetarne politike, finansijskih tržišta, fiskalne politike, trgovinske politike i politike deviznog kursa;

 -         osnovna znanja o mjerenju proizvodnje, dohotka, zaposlenosti, nezaposlenosti, štednje, investicija, državne potrošnje i potrošnje domaćinstava na formiranje bruto domaćeg proizvoda i nacionalnog dohotka; i

 -         osnovna znanja iz teorije ekonomskog rasta i teorije poslovnih ciklusa, distinkcije između nominalnih i realnih veličina, upoznavanje sa teorijama inflacije, zaposlenosti i nezaposlenosti.