007 Poslovna informatika - Doc. dr. Aida Habul
(007- dr. Habul)

Poslovna informatika je predmet uvodnog karaktera i ima za cilj upoznati studente sa a) osnovama informacijske tehnologije i b) osnovama primjene IT-a u savremenom poslovanju. Nastava je koncipirana na način da sadri predavanja i praktične vjebe. Na predavanjima se studentima izlau konceptualni sadraji koji pokrivaju osnovne elemente savremenih informacijskih tehnologija (hardver, sistemski i aplikativni softver, komunikacijska tehnologija i računarske mree, informacijski sistemi i sl.). Vjebe se odnose na praktičan rad studenata sa računarom i uvod u koritenje MS aplikacija: Word, Power Point, Excel, Access, Frontpage. Naglasak u koritenju navedenih softverskih alata je u njihovoj primjeni u savremenom poslovanju