007 Poslovna informatika - Prof. dr. Nijaz Bajgorić
(007 - Bajgorić)

 Pristup kursu je dozvoljen gostima

Predmet "Informatika" se od šk. godine 2005/06 izučava pod nazivom "Poslovna informatika".

Predmet je uvodnog karaktera i ima za cilj upoznati studente sa a) osnovama informacijske tehnologije i b) osnovama primjene IT-a u savremenom poslovanju. Nastava je koncipirana na način da sadrži predavanja i praktične vježbe. Na predavanjima se studentima izlažu konceptualni sadržaji koji pokrivaju osnovne elemente savremenih informacijskih tehnologija (hardver, sistemski i aplikativni softver, komunikacijska tehnologija i računarske mreže, informacijski sistemi i sl.). Vježbe se odnose na praktičan rad studenata sa računarom i korištenje osnovnih programa prvog nivoa informatičke pismenosti kao što su: Windows, Word, Power Point, Excel, e-mail, WWW. Naglasak u korištenju navedenih softverskih alata je u njihovoj primjeni u savremenom poslovanju.   

Pristup kursu je dozvoljen gostima